16.10.2023
ČISTOĆA D.O.O. – CJENIK

Na temelju članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21.) i članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/21., 18/23.), općinski načelnik Općine Sveti Đurđ daje sjedeću

S U G L A S N O S T

na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ

Članak 1.

Daje se suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ koji je predložio davatelj javne usluge trgovačko društvo Čistoća d.o.o. iz Varaždina, Ognjena Price 13, OIB: 02371889218, jer je isti sukladan Zakonu o gospodarenju otpadom i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/22.) te predložene cijene potiču korisnika usluge da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada kao i da kompostira biootpad, a o čemu je sastavljeno Očitovanje na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ, KLASA: 351-01/23-04/1, URBROJ: 2186-21-04-23-3, od 13.10.2023. godine.

Članak 2.

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ primjenjuje se za obračun od 1.11.2023. godine te se prilaže ovoj Suglasnosti i sastavni je dio iste.

Članak 3.

Ova Suglasnost objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Općinski načelnik

Josip Jany

Očitovanje na cjenik
Cjenik Čistoća d.o.o.