Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15., 69/22.) zajamčeno je pravo svakoj fizičkoj i pravnoj osobi da dobije pravodobne, potpune i točne informacije odnosno pravo na ponovnu uporabu informacija od strane tijela javne vlasti. Također propisana su  načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, njihova ograničenja te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U Općini Sveti Đurđ pravo na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje i to:

 1. putem elektroničke pošte: info@sveti-djurdj.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 2. pismenim putem na adresu: Općina Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 3. osobno na adresu: Općina Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14-ispravak) podnositelju zahtjeva mogu se obračunati stvarni materijalni troškovi nastali pružanjem informacije kako slijedi:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura«.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

*Napomena:
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu gore navedene tijelo Općina Sveti Đurđ odredit će na način da u visinu
naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Općina Sveti Đurđ ima pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije te ukoliko podnositelj zahtjeva ne  položi traženi iznos smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Naknada za ponovnu uporabu informacija
Na temelju Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije Općina Sveti Đurđ može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija u slučaju da:

 1. za naplatu troškova od strane tijela javne vlasti koje se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. ako korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave

Obrasci dostupni za preuzimanje (Microsoft Word dokument):
– Zahtjev za pristup informacijama PREUZMI
– Zahtjev za dopunu / ispravak informacije PREUZMI
– Zahtjev za ponovnu uporabu informacija PREUZMI

OPĆI PROPISI kojima je uređeno pravo na pristup informacija:

 • Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18, 98/19),
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 111/21),
 • Zakon o medijima (NN br. 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09, 110/21),
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18),
 • Zakon o sustavu državne uprave (NN br. 66/19)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN br. 79/07, 86/12),
 • Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka ( NN br. 108/96),
 • Opći porezni zakon (NN br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske ( NN br. 124/15),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN br. 83/14),
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN br. 67/17),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ( NN br. 12/14, 15/14-ispravak),
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN br. 87/18)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu PREUZMI
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infomracijama za 2023. godinu (.xls) PREUZMI