Statut Općine Sveti Đurđ

Općina Sveti Đurđ ima svoj STATUT.

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokuruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.


STATUT OPĆINE SVETI ĐURĐ PREUZMI
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA OPĆINE SVETI ĐURĐ PREUZMI