Adresa: Ulica braće Radić 1, 42 233 Sveti Đurđ
Telefon: +385 42 830 255
Telefon/Telefax: +385 42 830 555
E-mail: info@sveti-djurdj.hr

Helena Vuk, mag. iur. – pročelnica JUO
Ivana Meštrović – referent za proračun i knjigovodstvo
Kristina Mikulić – stručni suradnik za financije i računovodstvo
Davorka Žunko – referent za financije i komunalni sustav
Maja Magić – bacc. admin. tribu. – vježbenik na radnom mjestu stručni suradnik za imovinu, gospodarstvo, razvojne projekte i društvene djelatnosti

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Đurđ ustrojen je za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Sveti Đurđ.

Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela utvrđen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) i Statutom Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/21., 18/23.) dok se upravljanje, organizacija, unutarnji ustroj i druga pitanja uređuju Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 16/21.)

Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik, a upravne, stručne i ostale poslove iz djelokruga tijela obavljaju službenici i namještenici.

Jedinstveni upravni odjel je samostalan u okviru svojeg djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.

DOKUMENTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:

  • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 48/24.) – trenutno važeći – PREUZMI
  • Pravilnik o kriterijima za isplatu dodataka za uspješnost na radu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 48/24.) PREUZMI
  • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ (nevažeći) PREUZMI
  • Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ (nevažeće) PREUZMI
  • Odluka o rasporedu radnog vremena službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ PREUZMI
  • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO Općine Sveti Đurđ PREUZMI
  • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ PREUZMI
  • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ PREUZMI
  • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ PREUZMI