06.11.2023
,
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETI ĐURĐ – SPREMAČ/ICA

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općina Sveti Đurđ na radno mjesto

 1. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.)(dalje u tekstu: Zakon):

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti za prijem u službu:

 1. niža stručna sprema ili osnovna škola

Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (sa svim osobnim podacima: OIB, adresa, kontakt podaci – e-mail i/ili broj telefona koji će se koristiti za potrebe natječajnog postupka)
 • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica/domovnica)
 • dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci 
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobni podaci kandidata obraditi će se isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,  dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (”Narodne novine” broj: 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju dostaviti dokaze navedene u  članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedeni su na internetskoj stranici  Ministarstva pravosuđa i uprave: https://mpu.gov.hr/.

Na web stranici Općine Sveti Đurđ www.sveti-djurdj.hr pobliže su navedeni poslovi spremača/ice, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Sveti Đurđ objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona. 

Prijave na javni natječaj podnose se poštom ili osobno na adresu: Ulica braće Radić 1, Sveti Đurđ, 42233 Sveti Đurđ, u roku od 10 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, s naznakom „Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Đurđ – NE OTVARAJ“.

Općina Sveti Đurđ pridržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja te ne odabrati niti jednog kandidata.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                       

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata PREUZMI