15.06.2023
,
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ na temelju članaka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam na radna mjesta:

1.         vježbenik na radnom mjestu stručni suradnik za imovinu, gospodarstvo, razvojne projekte i društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Đurđradi obavljanjavježbeničke prakse (vježbeničkog staža)1 izvršiteljna određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci

Posebni uvjeti (potrebno stručno znanje):

–  sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij iz područja društvenih znanosti

–  vozačka dozvola B kategorije,

– bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme, od 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

2.         pomoćni radnik u Jedinstvenom upravnom odjelu (Vlastiti pogon) Općine Sveti Đurđ,1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Poseban uvjet (potrebno stručno znanje): niža stručna sprema ili osnovna škola.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu javnog natječaja, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te po mogućnosti adresu e-pošte) i naznaku natječaja za prijam u službu na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskog stupnju (Narodne novine broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona (za radno mjesto pod  toč. 1.).

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi (za radno mjesto pod 1.: preslik diplome, potvrde ili uvjerenja / za radno mjesto pod 2.: preslik svjedodžbe) kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim javnim natječajem,
  • elektronički zapis/ potvrda o podacima o evidentiranom stažu u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana,
  • potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom  na  poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.)  samo za radno mjesto pod točkom 1.  kandidati koji imaju radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž,
  • uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseca),
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  • neovjeren preslik vozačke dozvole (B kategorije) samo za radno mjesto pod točkom1.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidat je dužan predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti je izabrani kandidat dužan dostaviti po obavijesti o izboru u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu. Ako izabrani kandidat ne dostavi u određenom mu roku uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem. 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Ako kandidat prema posebnim propisima ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan se je u prijavi na natječaj pozvati  na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat  je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Za kandidate za radno mjesto namještenika pod točkom 2. biti će provedeno pisano testiranje iz općeg znanja i intervju.

Na web stranici Općine Sveti Đurđ https://www.sveti-djurdj.hr/ biti će objavljen način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, a za kandidate za radno mjesto pod točkom 1. će biti objavljeni pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Na web stranici Općine Sveti Đurđ https://www.sveti-djurdj.hr/ naveden je opis poslova te podaci o plaći za radna mjesta koja se popunjavaju,

Povjerenstvo za provedbu natječaja će utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te će na istoj web stranici Općine Sveti Đurđ kao i na oglasnoj ploči Općine Sveti Đurđ objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata odnosno za pisano testiranje iz općeg znanja za radno mjesto pod 2., najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i koji su podnijeli urednu prijavu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti odnosno pisanom testiranju iz općeg znanja za radno mjesto pod 2., smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj podnositelji prijave su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, brojem telefona odnosno mobitela i po mogućnosti e-mail adresom, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Općine Sveti Đurđ i Narodnim novinama i to neposredno ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINA SVETI ĐURĐ

Jedinstveni Upravni odjel

 Braće Radića 1

42233 Sveti Đurđ

s naznakom za radno mjesto pod točkom 1:

 „Prijava na javni natječaj za prijam vježbenika – ne otvaraj „

s naznakom za radno mjesto pod točkom 2:

„Prijava na javni natječaj za prijam pomoćnog radnika – ne otvaraj „

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na javni natječaj.