12.10.2023
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Đurđ

Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. st. 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17. i 98/19), članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/21., 18/23.)) i članka 5. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Đurđ, raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Đurđ

PREDMET PRODAJE

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu 1/1 Općine Sveti Đurđ, koja je upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Ludbreg, i to:

 čk. br.katastarska općinaoznaka zemljištapovršina u m²početna cijena u eurjamčevina u eur
1.1082/2SelnikPRILES,Oranica8955.370,00 EUR537,00 EUR

OPIS NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE

Nekretnina koja je predmet prodaje nalazi se u Prilesu na novoformiranoj parceli čk.br.1082/2 (katast. br. 1745/2), u k.o. Selnik. Predmetna parcela se cijelom svojom površinom nalazi u građevinskom području sportsko – rekreacijske namjene, uz javnu prometnu površinu koja se nalazi s istočne strane parcele, a nedaleko od parcele izvedena je komunalna infrastruktura i to struja i voda. Površina novoformirane parcele k. č. br. 1082/2 iznosi 895 m².

Nekretnina iz točke I. ovog Javnog natječaja prodaje se po ukupno utvrđenoj početnoj cijeni u iznosu od 5.370,00 EUR. Početna cijena utvrđena je procjenom ovlaštenog sudskog vještaka.

NAČIN PRODAJE

Predmetna nekretnina će se prodati putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda – postupak putem kojeg zainteresirani ponuditelji svoje ponude dostavljaju na adresu Općine u zatvorenim omotnicama.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke osobe državljani RH i državljani država članica EU, te pravne osobe registrirane u RH i državama članicama EU. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati u javnom natječaju samo ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području RH.

ROK, ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Rok za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju iznosi 15 (petnaest) dana, a počinje se računati od dana objavljivanja teksta Javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Sveti Đurđ.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE – SVETI ĐURĐ – NE OTVARATI“ na sljedeću adresu:

OPĆINA SVETI ĐURĐ

Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ

Ponuda za kupnju nekretnine obavezno sadrži:

– ime i prezime te adresa prebivališta (za fizičke osobe), odnosno naziv ponuditelja i sjedište (za pravne osobe)

– pisanu ponudu u kojoj je naznačena nekretnina iz natječaja te iznos (isključivo u eurima) koji ponuditelj nudi kao kupoprodajnu cijenu,

– dokaz o uplati jamčevine,

– potvrdu Općine Sveti Đurđ da ponuditelj nema dospjelih financijskih obveza, odnosno dugovanja prema Općini Sveti Đurđ, s bilo koje osnove, u izvorniku

– podatak o broju žiro računa ili tekućeg računa, te SWIFT CODE ako se ponuda dostavlja iz inozemstva

– presliku osobne iskaznice

– dokaz o registraciji pravne osobe (ako je ponuditelj pravna osoba),  ne stariji od 6 mjeseci, u presliku.

Ponude se mogu predati osobno, neposredno u pisarnici Općine Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ, ili preporučeno putem pošte.

Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na kupnju nekretnine izložene na prodaju putem ovog Javnog natječaja smatrat će se valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i propisanu dokumentaciju te ukoliko je pravovremeno dostavljena.