12.01.2024
,
Obavijest o nadmetanju – “Nabava vatrogasnog vozila putem financijskog leasinga”

Općina Sveti Đurđ pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – “Nabava vatrogasnog vozila putem financijskog leasinga”.

Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, oznaka objave: 2024/S F02-0000098, dana 12.01.2024.

Rok za dostavu ponuda je: 01.02.2024 10:00:00
Otvaranje ponuda se vrši elektroničkim putem na EOJN, dok se fizički dijelovi ponuda otvaraju na sljedećoj lokaciji: Općina Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ.
Otvaranje ponuda održat će se: 01.02.2024 10:00:00

U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem EOJN-a.