22.04.2024
,
OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U VLASTITI POGON-POSEBNU ORGANIZACIJSKU JEDINICU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SVETI ĐURĐ

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ na temelju članka 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.) te članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Općine Sveti Đurđ (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 30/21. i 18/23.) objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Vlastiti pogon – posebnu organizacijsku jedinicu Jedinstvenog upravnog odjela Općina Sveti Đurđ na radno mjesto

 1. POMOĆNI RADNIK / POMOĆNA RADNICA – 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), u trajanju od 6 mjeseci,  uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca, radi obavljanja poslova na održavanju javnih površina čiji se opseg privremeno povećao

Osoba koja se prijavljuje na Oglas mora ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.):

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za navedeno radno mjesto.

Posebni uvjeti:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola.

*Napomena: Na Oglas se mogu javiti i umirovljenici.

Prijava na Oglas mora sadržavati podatke o podnositelju prijave, naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi, datum prijave i vlastoručni potpis podnositelja prijave.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (sa svim osobnim podacima: OIB, adresa, kontakt podaci – e-mail i/ili broj telefona koji će se koristiti za potrebe oglasnog postupka)
 • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica/domovnica)
 • dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 • vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Osobni podaci kandidata obraditi će se isključivo u svrhu provedbe ovog Oglasa sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18 i Uredbe (EU) 2016/679).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje toga prava, dužan je uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.) uz prijavu na Oglas dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), uz prijavu na Oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, kao i druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je to pravo uređeno.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.), uz prijavu na Oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02.,47/10., 80/10., 93/11. i 93/11.) uz prijavu na Oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. 

Na web stranici Općine Sveti Đurđ www.sveti-djurdj.hr pobliže su navedeni poslovi pomoćnog radnika, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Sveti Đurđ objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Sveti Đurđ pridržava pravo poništiti Oglas bez posebnog obrazloženja te ne odabrati niti jednog kandidata.

Sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.) i Uredbe EU 2016/679, dokumenti dostavljeni na oglas poslani su slobodnom voljom osoba koje podnose prijavu na Oglas te se smatra da su te osobe dale privolu za obradu osobnih podataka. Podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe Oglasa.

OBAVIJEST UZ OGLAS PREUZMI