Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ i to:
– način konstituiranja Vijeća, početak obavljanja fukcije vijećnika i prestanak mandaa vijećnika,
– djelokrug Vijeća,
– ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika u Vijeću,
– prava i dužnosti predsjednika Vijeća,
– djelokrug, sastav i način rada radnih tijela Vijeća i njihovi međusobni odnosi,
– postupak donošenja akata i razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća,
– poslovni red na sjednicama Vijeća,
– održavanje sjednica Vijeća u izvanrednim situacijama,
– javnost rada Vijeća.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI