Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: “Asfaltiranje prilaznih cesta i produžetak javne rasvjete prema romskim naseljima na području Općine Sveti Đurđ”

Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ donio je dana 7.11.2023. godine Odluku o početku postupka jednostavne nabave za predmet nabave: “Asfaltiranje prilaznih cesta i produžetak javne rasvjete prema romskim naseljima na području Općine Sveti Đurđ”, evidencijski broj nabave: J-23-52.

Predmetni postupak vodi se u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/22. i 26/23.) slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno tri odabrana gospodarska subjekta.

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponude zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz Poziv na dostavu ponuda i dokumentaciju koja je sastavni Poziva.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata odvija se elektroničkim sredstvima komunikacije, ako Pozivom nije drukčije određeno.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave (15.11.2023.) PREUZMI