Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave – uređenje (asfaltiranje) parkirališta kod škole u Svetom Đurđu

Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 23/22.m 26/23.) sastavljen je Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave – uređenje (asfaltiranje) parkirališta kod škole u Svetom Đurđu, evidencijski broj nabave J-23-28.
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 51.514,07 EUR bez PDV-a odnosno 64.392,59 EUR s PDV-om.
Rok za dostavu ponuda je 15.9.2023. godine do 12:00 sati.