07.11.2023
,
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16., 114/22.) Javni naručitelj, Općina Sveti Đurđ je, u namjeri objave postupka javne nabave male vrijednosti, i to za predmet nabave “Gradnja građevine javne i društvene namjene – Dom za dnevni boravak starijih osoba sa smještajnim jedinicama” dana 6.11.2023. godine objavio poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sastavni dijelovi dokumentacije o nabavi su:

  • Troškovnik
  • Standardni obrasci za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (eESPD)
  • Projektno-tehnička dokumentacija
  • Prilog 1. Izjava o jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka
  • Prilog 2. Prijedlog ugovora

Prethodno savjetovanje je otvoreno do četvrtka, 13. studenog 2023. godine, a kompletna objavljena dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/