PRORAČUN 2023. GODINA

 • Prijedlog Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu PREUZMI
 • Proračun Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (12.12.2022.) PREUZMI
 • Odluka o izvršenju proračuna za 2023. godinu (12.12.2022.) PREUZMI
 • Obrazloženje uz proračun za 2023. godinu (12.12.2022.) PREUZMI
 • Obrazloženje proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu PREUZMI
 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu (opći dio i posebni dio proračuna) (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 79/23.) PREUZMI
 • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 79/23.) PREUZMI
 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
 • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
 • Obrazloženje uz polugodišnji Izvještaj za 2023. godinu PREUZMI
 • Obrasci financijskih izvještaja za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine PREUZMI (objavljeno: 15.2.2024.)
 • Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine PREUZMI (objavljeno: 15.2.2024.)
 • Obrasci financijskih izvještaja za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine – konsolidirani PREUZMI (objavljeno: 22.2.2024.)
 • Bilješke uz godišnje konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. PREUZMI (objavljeno: 22.2.2024.)