Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika

Na temelju članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19.) i članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” 32/09., 21/13., 70/13.), Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ donio je