09.02.2024
,
Obavijest – Rješenje kojim se nalaže nepoznatoj osobi uklanjanje građevine izgrađene na čk.br. 269, k.o. Struga

Na temelju odredbe članka 49. stavka 2. Zakona o građevinskoj inspekciji (“Narodne novine” broj 153/13. i 115/18.) te članka 2. Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog redarstva (KLASA: 023-05/14-01/01, URBROJ: 2186/18-01/1-14-3, od 18. prosinca 2014. godine), komunalni redar Odsjeka za komunalni sustav, urbanizam, imovinu i javnu nabavu grada Ludbrega, rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu uklanjanja ruševine zgrade na čk.br. 269, k.o. Struga, donio je dana 9.2.2024. godine rješenje kojim se nepoznatoj osobi nalaže rušenje predmetne građevine.

Sadržaj Rješenja možete preuzeti na sljedećem linku: RJEŠENJE
Zapisnik o izvođenju dokaza PREUZMI