Statut Općine Sveti Đurđ (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 30/21., 18/23.)

Općina Sveti Đurđ ima svoj Statut. Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokuruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Statut Općine Sveti Đurđ (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” 30/21.) PREUZMI
Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Općine Sveti Đurđ (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 18/23.) PREUZMI