PROGRAMI OPĆINE SVETI ĐURĐ ZA 2024. godinu

  • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
  • Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
  • Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
  • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ PREUZMI
  • Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu PREUZMI
  • Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2024. godinu PREUZMI
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu PREUZMI