SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ U 2023. GODINI

29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ

 1. Poziv na 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 2. Verifikacija Zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 3. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Sveti Đurđ u 2023.godini  sa Zaključkom Općinskog vijeća PREUZMI
 4. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Sveti Đurđ za 2024.godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje sa Zaključkom PREUZMI
 5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite Općine Sveti Đurđ za razdoblje od 2024. do 2027. godine PREUZMI
 6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sveti Đurđ za 2024.godinu PREUZMI
 7. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Sveti Đurđ u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu PREUZMI
 8. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor PREUZMI

28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ

 1. Poziv na 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 2. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 3. Donošenje Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2024.godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu PREUZMI
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 5. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 7. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sveti Đurđ za 2024. godinu PREUZMI
 9. Donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu PREUZMI
 10. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2024. godinu PREUZMI
 11. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu PREUZMI
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i ostvarivanju prava prednosti upisa djece u Dječji vrtić „Suncokret Sveti Đurđ“ PREUZMI
 13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o visini osnovice za obračun plaća djelatnika Dječjeg vrtića „Suncokret Sveti Đurđ“ PREUZMI
 14. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije Općinskog Vijeća PREUZMI
 15. Donošenje Odluke o prestanku mandata općinskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjeniku općinskog vijećnika PREUZMI

27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ

 1. Poziv na 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 2. Verifikacija Zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 3. Odluka o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 4. Odluka o porezima Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 5. Odluke o visini poreznih stopa na dohodak Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 6. Odluke o izmjeni Rješenja o izboru novog člana Odbora za proračun i financije Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 7. Odluke o izmjeni Rješenja o izboru novog člana Odbora za Statut i Poslovnik PREUZMI

26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ

 1. Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 2. Verifikacija Zapisnika s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 3. Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Đurđ
 4. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste -k.o. Komarnica Ludbreška PREUZMI
 5. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – k.o. Hrženica PREUZMI
 6. Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika PREUZMI

25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ

 1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice PREUZMI
 2. Donošenje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Đurđ za 2023. godinu PREUZMI
 7. Godišnje Izvješće o ostvarivanju Plana i Programa odgojno-obrazovnog rada DV „Suncokret Sveti Đurđ“ u pedagoškoj 2022./2023. godini PREUZMI
 8. Godišnje financijsko Izvješće za 2022.godinu Zajednice športskih udruga Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 9. Donošenje Odluke o potvrđivanju članstva Općine Sveti Đurđ u udruzi „Lokalna akcijska grupa – IZVOR“ PREUZMI
 10. Donošenje Odluke o provedbi geodetskog elaborata i ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi PREUZMI
 11. Donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste PREUZMI

24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ

 1. Verifikacija Zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 2. Donošenje Odluke o djelomičnom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa PREUZMI
 3. Donošenje Odluke o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Sveti Đurđ za učenike od prvog do četvrtog razreda za školsku godinu 2023./2024. PREUZMI
 4. Donošenje Odluke o poništenju Odluka o provedbi geodetskog elaborata i ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi PREUZMI

23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ

 1. Donošenje Oduke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 2. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu PREUZMI
 3. Izvješće načelnika o zaključcima analize zaprimljenih inicijativa i drugim razlozima osnovanosti pokretanja postupka izrade 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća PREUZMI
 4. Donošenje Odluke o upravljanju grobljima te načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 5. Donošenje Odluke o visini grobnih naknada na mjesnim grobljima Općine Sveti Đurđ PREUZMI
 6. Donošenje Odluke o provedbi geodetskog elaborata i ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi PREUZMI
 7. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Sveti Đurđ PREUZMI

22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ĐURĐ

 1. Donošenje Oduke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ